arx.pl
  • + 48 95 728 74 04
Twój koszyk jest pusty
polski
Szybki kontakt

95 728 74 0495 728 74 04

Napisz wiadomośćNapisz wiadomość

KontaktKontakt

Regulamin zakupów w sklepie internetowym ARX.PL

OGÓLNE WARUNKI


A. / POSTANOWIENIA OGÓLNE: 


1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania wszystkich umów sprzedaży zawieranych z Stawar Usługi Informatyczne Mariusz Stawarski (dalej: Sprzedawca) za pośrednictwem Sklepu Internetowego ARX.PL (dalej: ARX.PL). Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego są one częścią umowy zawartej ze Sprzedawcą. 

2. Firma Stawar Usługi Informatyczne Mariusz Stawarski z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, pod adresem ul. Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzów Wielkopolski, numer identyfikacji podatkowej - NIP: 599-154-54-46, nr statystyczny - Regon 211295271, wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 39542B prowadzony przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 

3. Firma Stawar Usługi Informatyczne Mariusz Stawarski prowadzi Sklep Internetowy ARX.PL działający pod adresem www.arx.pl . 

4. Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedawcę w ARX.PL. 

5. Regulamin jest publikowany na stronie www.arx.pl. 

6. Przez Nabywce należy rozumieć osobę nabywającą towary w ARX.PL, będącą konsumentem w rozumieniu art. 22 ind. 1 Kodeksu Cywilnego. 

7. W przypadku zamówień składanych w ARX.PL przez podmioty inne niż Nabywca w rozumieniu niniejszego Regulaminu, Regulamin stosuje się odpowiednio; nie uwzględnia się regulacji ustawy z dnia 2 marca 2000 r. - o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, w szczególności przepisów dotyczących prawa odstąpienia od umowy sprzedaży oraz uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową. 

8. Ceny podane w ARX.PL  podawane są w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto. Podane ceny nie zawierają kosztów wysyłki, które są doliczane jako osobna pozycja w koszyku. 

9. Informacje zawarte w ARX.PL nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

10. Sprzedawca wyłącza niniejszym odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do osób prowadzących działalność gospodarcza (przedsiębiorców). 

11. Sprzedawca zastrzega, że Nabywca staje się właścicielem zakupionego towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar. 

12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane są przepisy obowiązujących ustaw. 


B. / POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ARX.PL: 


Warunkiem realizacji zamówienia w ARX.PL jest podanie przez Nabywcę poprawnych danych w formularzu danych osobowych. 


ODBIÓR TOWARU 


Czas realizacji zamówienia: 

1. Na czas dostarczenia zamówionego towaru składa się czas realizacji zamówienia u Sprzedawcy oraz czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską. 

2. Jeżeli towar znajduje się w magazynie Sprzedawcy, typowy czas przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi jeden 

dzień roboczy od moment potwierdzenia zamówienia przez obsługę ARX.PL. 

3. Dostępność towarów i terminy ich wysyłki ustalane są na podstawie danych elektronicznej bazy, są to wartości orientacyjne. 

4. Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć z powodu: 

a. braku towaru w lokalnym magazynie w chwili składania zamówienia i konieczności sprowadzenia go, 

b. konieczności dokonania czynności kompletacji sprzętu (zestaw), 

c. z powodu wcześniejszej rezerwacji danego towaru przez innego Nabywcę (błędy systemu komputerowego nie stanowią podstawy do formułowania roszczeń odszkodowawczych pod adresem Sprzedawcy). 

d. W przypadku, gdy zamówienie otrzymało status Otrzymano potwierdzenia zamówienia po godzinie 15-ej, zlecenie będzie oddane do realizacji w następnym dniu roboczym. 

e. Sprzedawca zastrzega uprawnienie do anulowania zamówienia po 7 dniach w przypadku niemożliwości skontaktowania się z Nabywcą celem potwierdzenia zamówienia. 

f. W przypadku, gdy zamówiony towar nie będzie dostępny na rynku pracownik ARX.PL skontaktuje się z Nabywca (telefon, e-mail) w celu ewentualnej zmiany zamówionego towaru, anulowania zamówienia lub uzgodnienia orientacyjnego czasu jego realizacji. 

w/w zapisy nie dotyczą zamówień dla których została zawarta umowa kupna-sprzedaży. 

Forma realizacji i czas dostarczenia przesyłki: 

Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

1. odbiór osobisty w Gorzowie Wlkp. przy ul Kazimierza Wielkiego 61,

2. wysyłkowa dostawa towaru do wyznaczonego przez klienta miejsca.

 a.  Zamówiony przez Nabywcę towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej 

b. Towar wysyłany i dostarczany jest tylko w dni robocze (od poniedziałku do piątku). 

c. Do okresu dostawy nie wlicza się dni wolnych od pracy u Sprzedawcy (soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy), jak również dni, w których firma kurierska nie świadczy usług przewozowych. 

d. Typowy czas dostarczenia przesyłki w przypadku wysyłki firmą kurierską wynosi 2 - 7 dni. Towar domyślnie wysyłany jest na adres podany przez Nabywcę w formularzu danych osobowych. Prawidłowe dostarczenie przesyłki znacznie ułatwi podanie numeru telefonu kontaktowego przez Nabywcę. Do prawidłowego odbioru przesyłki wymagana jest obecność pod adresem dostawy osoby do tego upoważnionej dysponującej dokumentem tożsamości - składającego zamówienie, bądź działającej w jej imieniu. 

e. Zapewniona jest możliwość śledzenia drogi przesyłki po jej wysłaniu i kontrolowania stanu realizacji zamówienia na stronie internetowej firmy kurierskiej. Jest to możliwe po zalogowaniu się na stronie firmy i podaniu numeru listu przewozowego (przesyłki). Numer listu przewozowego oraz informacje o wysłaniu towaru Nabywca otrzymuje w dniu wysłania towaru (dot. firmy kurierskiej). 


KOSZTY DOSTAWY:


Koszty dostawy są automatycznie doliczane w podsumowaniu formularza zamówienia w zależności od formy realizacji zamówienia. 

Sposób płatności: 

a. Gotówka Nabywca dokonuje płatności gotówką podczas odbioru osobistego. 

b. Pobranie Nabywca dokonuje płatności za przesyłkę kurierowi przy odbiorze zamówionego towaru. 

c. Przedpłata (przelew) 

d. online (przelewy24.pl) 

- Płatność dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy na podstawie wiadomości e-mail potwierdzającej zmówienie lub na podstawie faktury Proforma. Wszystkie niezbędne dane do przelewu dostępne są na stronie głównej ARX.PL pod zakładką "Kontakt". 

- Przesyłka zostanie wysłana niezwłocznie po otrzymaniu przelewu przez Sprzedawcę, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie (Forma realizacji i czas dostarczenia przesyłki). 

- Nabywca powinien dokonać przelewu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej zmówienie lub Faktury Pro Forma. Po tym czasie, jeśli nie nastąpi dokonanie przelewu, zamówienie jest anulowane, a towar wraca do magazynu. 

W sytuacji, gdy Nabywca po wybraniu formy płatności i dokonaniu przelewu, zrezygnuje z zamówienia - na jego rachunek bankowy zostanie zwrócona kwota sprzedaży, która wpłacił na rachunek Sprzedawcy. 

- Sprzedawca zastrzega, że przelewy są obsługiwane w godzinach pracy Banku, na które Sprzedawca nie ma wpływu. 

d. Odbiór osobisty: 

Towar zamówiony do odbioru osobistego po uzyskaniu statusu potwierdzone czeka na wydanie przez kolejne 7 dni roboczych. Po tym czasie, jeśli nie nastąpi odbiór, zamówienie jest anulowane, a towar wraca do magazynu. 

Odbiór osobisty zamawianego towaru jest możliwy wyłącznie pod adresem:

Stawar Usługi Informatyczne Mariusz Stawarski

ul. Kazimierza Wielkiego 61

66-400 Gorzów Wlkp.


ZWROT TOWARU


1. Zgodnie z obowiązującą regulacją prawna, Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Art. 10 .1 Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Dotyczy to wyłącznie klientów będących konsumentami. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest w skutkach z poinformowaniem nabywcy o prawie odstąpienia od umowy w powyżej wskazanym terminie.

2. Korzystając z prawa odstąpienia od umowy, Nabywca zobowiązany jest odesłać na własny koszt towar wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy wskazując numer rachunku bankowego, na które ma być zwrócona kwota ceny produktu. 

3. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest z poświadczeniem poinformowania o prawie odstąpienia i otrzymania wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

4. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu

5. Zwrotowi nie podlegają nośniki danych oraz programy komputerowe, jeśli zostało otwarte ich opakowanie, a także produkty posiadające właściwości ściśle określone przez Nabywcę przy składaniu zamówienia lub są ściśle związane z jego osobą. 

6. Zwrotowi nie podlegają koszty, które klient poniósł odsyłając towar do sklepu. 

7. Przepisy dotyczące prawa odstąpienia od umowy kupna towaru nie mają zastosowania w przypadku, gdy zamówiony towar jest odbierany osobiście w siedzibie sklepu. 

8. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek nadawanych przez Nabywcę za pobraniem, zawierających zamówiony u Sprzedawcy towar. 

9. W przypadku przyjęcia zwrotu Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy na wskazany rachunek bankowy w terminie do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty doręczenia przesyłki do sklepu. 


NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ 


1. Reklamacje Nabywcy rozpatrywane są w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. - o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Nabywca ma prawo zadać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umowa poprzez nieodpłatna naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów. W takim przypadku, gdy Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana naraziłyby Nabywcę na znaczne niedogodności, Nabywca ma prawo zgłoszenia roszczenia o stosowne obniżenie ceny albo odstąpić od umowy. 

2. W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę niezgodności towaru z umową, Nabywca uprawniony jest do nadania towaru na adres Stawar Usługi Informatyczne Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzów Wlkp. 

3. Jeżeli w wypadku niezgodności towaru z umową, nie będzie możliwa naprawa, bądź wymiana towaru (np. z uwagi na wyczerpanie asortymentu danego towaru), Sprzedawca zaoferuje inny, dostępny towar o tożsamych parametrach, po wyrównaniu ewentualnej różnicy cen, bądź zwróci równowartość jego ceny. 

4. Istnienie uprawnień Nabywcy z tytułu jego niezgodności z umowa (wadliwości towaru) wobec Sprzedawcy nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień z tytułu gwarancji. Zgłoszenie żądań z udzielonej nabywcy gwarancji odbywa się na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej. 


BEZPIECZEŃSTWO 


Danych osobowych: W wyniku złożenia zamówienia przez Nabywcę Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Nabywcy w celu realizacji umowy przez firmę: 

Stawar Usługi Informatyczne Mariusz Stawarski

ul. Kazimierza Wielkiego 61

66-400 Gorzów Wielkopolski

z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - o ochronie danych osobowych. Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Nabywców podmiotom trzecim w celu ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingowe. Jednocześnie Sprzedawca informuje, że Nabywca dysponuje prawem wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizacji i poprawiania. Aby wykorzystać powyższe uprawnienia lub w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z siedzibą naszej firmy e-mailem na adres: sklep@arx.pl 


ZAOSTRZENIA 


1. Sprzedawca dołożył wszelkich starań, aby prezentowane w ARX.PL informacje były zgodne z rzeczywistymi ich parametrami i jak najbardziej aktualne. Wszelkie wątpliwości prosimy wyjaśniać kontaktując się z pracownikiem ARX.PL: sklep@arx.pl lub bezpośrednio z handlowcem. 

2. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. 

3. Przy składaniu zamówienia Nabywca wyraża jednocześnie zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz potwierdza fakt zapoznania go z prawem odstąpienia od umowy wynikającego z obowiązujących przepisów.

4. Momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest moment potwierdzenia przez obsługę sklepu przyjęcia zamówienia do realizacji. 

5. Regulamin obowiązuje od dnia 12-05-2014. Zmiany regulaminu będą publikowane na stronie Regulamin sklepu internetowego. Zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia. 

 
REKLAMACJE


1. Towar wysłany na reklamacje do Stawar Usługi Informatyczne musi zawierać wypełniony druk RMA (pobierz). 

2. Towar nie odebrany w terminie 14 dni po wyznaczonej dacie może zostać obłożony opłatą magazynową wynoszącą 5 zł od sztuki za każdy dzień zwłoki. Jeżeli towar nie zostanie odebrany w terminie 30 dni od zawiadomienia o gotowości towaru do odbioru przyjmuje się, iż porzucił on towar z zamiarem wyzbycia się jego własności i towar staje się własnością Stawar Usługi Informatyczne Mariusz Stawarski.

© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®